سناریوهای EIGRP

سناریوهای EIGRP که در این بخش قرار داده شده است ، سناریوهایی هستند که من در سالهای اخیر در کلاسها برای آموزش استفاده کرده ام. اکثر سناریو ها به صورت حل شده و حل نشده قرار داده شده است . البته معمولا دستور کار ندارند . ممکن است در بعضی از این سناریوها اشکالاتی هم وجود داشته باشد . پیشنهاد میکنم از GNS-3 ورژن ۰٫۸٫۶ استفاده نمایید.سناریوهای جدیدتر و به روزتر و پیاده سازی شده در ورژن جدید GNS-3  ، همراه با دستور کار در فروشگاه قرار داده شده است.

EIGRP – Automatic Summarization Problem

EIGRP - Automatic Summarization Problem - Arash Deljoo

EIGRP – Automatic Summarization Problem – Arash Deljoo

EIGRP – Named Configuration

EIGRP - Named Configuration - Arash Deljoo

EIGRP – Named Configuration – Arash Deljoo

EIGRP Basic Configuration & Neighborship [Nemed]

EIGRP Basic Configuration & Neighborship [Nemed] - Arash Deljoo

EIGRP Basic Configuration & Neighborship [Nemed] – Arash Deljoo

EIGRP Basic Configuration & Neighborship [Traditional]

EIGRP Basic Configuration & Neighborship [Traditional] - Arash Deljoo

EIGRP Basic Configuration & Neighborship [Traditional] – Arash Deljoo

EIGRP Convergence and Offset-List

EIGRP Convergence and Offset-List - Arash Deljoo

EIGRP Convergence and Offset-List – Arash Deljoo

EIGRP Convergence and Offset-List [Named]

EIGRP Convergence and Offset-List [Named] - Arash Deljoo

EIGRP Convergence and Offset-List [Named] – Arash Deljoo

EIGRP Default Route Propagation

EIGRP Default Route Propagation - Arash Deljoo

EIGRP Default Route Propagation – Arash Deljoo

EIGRP Filtering

EIGRP Filtering - Arash Deljoo

EIGRP Filtering – Arash Deljoo

EIGRP Load-Balancing

EIGRP Load-Balancing - Arash Deljoo

EIGRP Load-Balancing – Arash Deljoo

EIGRP Load-Balancing [ Named ]

EIGRP Load-Balancing [ Named ] - Arash Deljoo

EIGRP Load-Balancing [ Named ] – Arash Deljoo

EIGRP STUB

EIGRP STUB - Arash Deljoo

EIGRP STUB – Arash Deljoo

EIGRP Static Neighborship [Named]

EIGRP Static Neighborship [Named]- Arash Deljoo

EIGRP Static Neighborship [Named]- Arash Deljoo

EIGRP Static Neighborship [Traditional]

EIGRP Static Neighborship [Traditional] - Arash Deljoo

EIGRP Static Neighborship [Traditional] – Arash Deljoo

EIGRP Summarization

EIGRP Summarization - Arash Deljoo

EIGRP Summarization – Arash Deljoo

EIGRP Named EIGRP

Route- Named EIGRP - Arash Deljoo

Route- Named EIGRP – Arash Deljoo

EIGRP Neighborship and Basic Parameters

EIGRP Static Neighborship

EIGRP Convergence and Offset-List 

EIGRP Load-Balancing

EIGRP Stub

EIGRP Default-Route Propagation

EIGRP Summarization 

EIGRP Filtering with ACL

EIGRP Filtering with IP Prefix-List

EIGRP Filtering with Route-Map